Kody PKD – jakie należy podać we wniosku rejestracyjnym

Polska Klasyfikacja Działalności – inaczej PKD to wykaz kodów, które określają rodzaje działalności gospodarczych wykonywanych w Polsce. Każde przedsiębiorstwo, które zamierza prowadzić działalność gospodarczą i składa wniosek do KRS wymaga podania kodów PKD.

Prawidłowe ustalenie kodów PKD to bardzo ważny element rejestracji firmy. W przypadku, gdy zakres działalności nie może zostać jednoznacznie przypisany do konkretnego kodu, wtedy wybrać należy kilka najbardziej zbliżonych.

Spośród 400 kodów, podzielonych na 21 sekcji i 99 działów przedsiębiorca wybiera dla własnej firmy te, które są najbardziej zbliżone lub takie same. Jeden spośród kodów stanowić będzie najważniejszy, przeważający.

Mimo szerokiego dostępu do bazy kodów, występują także zakazane kody PKD. Rodzaje działalności, które niedozwolone są dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością wypisane zostały w systemie S24. W przypadku wpisania kodu PKD, którego spółka z o.o. prowadzić nie może – czynność ta spowoduje zwrot wniosku rejestracyjnego oraz konieczność zmiany umowy spółki u notariusza.

Zakazane kody PKD:

  • PKD 64.11.Z – Działalność banku centralnego
  • PKD 65.11.Z – Ubezpieczenia na życie
  • PKD 65.12.Z – Pozostałe ubezpieczenia osobowe
  • PKD 65.20.Z – Reasekuracja
  • PKD.65.30.Z – Fundusze emerytalne
  • PKD 85 – Edukacja
  • PKD 92 – Działalność związana z grami losowymi i zakładami
  • PKD 94.11.Z – Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
  • PKD 94.12.Z – Działalność organizacji profesjonalnych
  • PKD 66. 11.Z – Zarządzanie rynkami finansowymi

Nie warto próbować składać wniosek do Krajowego Rejestru Sądowego z zakazanym kodem PKD. Skutkiem tego postępowania będzie odrzucenie wniosku, a także poniesienie niepotrzebnych kosztów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.