Akcjonariusz – prawa majątkowe

Akcjonariusz jest wspólnikiem spółki akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej. Posiada akcje wyemitowane przez spółkę.

Kto może nim być?
– osoba fizyczna
– osoba prawna
– jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Ważne!
Akcjonariuszem jest osoba widniejąca w księdze akcyjnej lub będąca posiadaczem akcji na okaziciela.

Prawa majątkowe akcjonariuszy:
1. Prawo do udziału w zysku/prawo do dywidendy
2. Prawo poboru
3. Prawo do udziału w majątku likwidacyjnym
4. Prawo do rozporządzania akcją

 

Jak przekształcić spółkę bezpiecznie?