Akcjonariusz

Wspólnika spółki akcyjnej lub spółki komandytowo-akcyjnej nazywamy akcjonariuszem. Jest on posiadaczem akcji wyemitowanych przez spółkę.

Kto może być akcjonariuszem?
– osoba fizyczna,
– osoba prawna,
– jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Za akcjonariusza – wobec spółki – uznaje się tylko taką osobę, która jest wpisana do księgi akcyjnej lub jest posiadaczem akcji na okaziciela.

UPRAWNIENIA AKCJONARIUSZA

MAJĄTKOWE
– prawo do udziału w zysku rocznym spółki,
– prawo do poboru akcji nowej emisji,
– prawo do udziału w tzw. kwocie likwidacyjnej.

KORPORACYJNE
– prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu,
– prawo głosu, prawo do informacji,
– bierne prawo wyborcze do organów spółki,
– prawo do zaskarżania uchwał walnego zgromadzenia,
– prawo do wytaczania powództwa na rzecz spółki o naprawienie szkody.