Co warto wiedzieć o CEIDG?

CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
CEIDG to spis przedsiębiorców będącymi osobami fizycznymi, który jest prowadzony w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki.
Spis ten umożliwia dostęp do danych na temat funkcjonujących na rynku podmiotach i przedsiębiorcach. Każdy zainteresowany pozyskaniem informacji nie musi obawiać się opłat, ponieważ jest to bezpłatne.
Wpisy do ewidencji są dokonywane zdalnie lub tradycyjnie za pośrednictwem urzędu gminy wybranego przez wnioskującego o wpis przedsiębiorcę.

Do zadań CEIDG należy:
– umożliwienie korzystania z danych, które są bezpłatnie udostępniane
– prowadzenie ewidencji przedsiębiorców, którzy są osobami fizycznymi
– możliwość ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG i identyfikacja tych zmian z podmiotem, który je wprowadził
– dostarczenie informacji o podmiotach gospodarczych w zakresie wskazanym w ustawie

Wpisowi do CEiDG podlegają osoby fizyczne, prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą jednoosobowo lub jako wspólnicy spółek cywilnych.