Co zawiera umowa spółki z o.o.?

Zarejestrowanie spółki z o.o. wymaga sporządzenia umowy pomiędzy wspólnikami. Jest to dokument w którym należy określić dane podmiotu oraz zasady jego funkcjonowania. O ile przedsiębiorcom pozwala się dowolnie formułować treść umowy spółki z o.o., nie może w niej zabraknąć kilku elementów. W umowie należy podać informacje o nazwie spółki, jej siedzibie, przedmiocie działalności, a także: wysokości kapitału zakładowego (nie mniej niż 5 000 złotych), informacji o możliwości posiadania przez wspólnika więcej niż jednego udziału, zasadach reprezentacji spółki, liczbie i wartości nominalnej udziałów oraz czasie jej trwania, gdy jest określony.

Oprócz elementów które obowiązkowo muszą zostać zawarte w umowie spółki z o.o., warto jest dodać
informacje o:
sposobie pokrycia kapitału początkowego,
możliwości późniejszego podwyższenia kapitału zakładowego, bez konieczności wprowadzania zmian w umowie,
prawie do powoływania członków zarządu i ich odwoływania,
składzie pierwszego zarządu i jego kadencji.

Umowa spółki z o.o. nie tylko musi zawierać wymienione powyżej elementy, ale musi również zostać sporządzona w odpowiedniej formie. Przed rejestracją spółki należy udać się z umową do notariusza, który nada jej formy aktu notarialnego.