Czym jest spółka partnerska?

Spółka partnerska jest osobową formą prowadzenia działalności gospodarczej.
Zasadniczym celem jej prowadzenia jest wykonywanie wolnego zawodu.

Partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne uprawnione do wykonywania wolnego zawodu.
W świetle przepisów kodeksu spółek handlowych za wolny zawód uznaje się następujące profesje:
-adwokat,
-aptekarz,
-architekt,
-biegły rewident,
-broker ubezpieczeniowy,
-doradca inwestycyjny,
-doradca podatkowy,
-inżynier budownictwa,
-księgowy,
-lekarz,
-dentysta,
-weterynarz,
-makler papierów wartościowych,
-notariusz,
-pielęgniarka,
-położna,
-radca prawny,
-rzecznik patentowy,
-rzeczoznawca majątkowy,
-tłumacz przysięgły.

Spółka partnerska powstaje w momencie uzyskania wpisu do rejestru.
Partnerzy ponoszą odpowiedzialność wyłącznie w związku z wykonywaniem przez siebie określonego zawodu. W przypadku, gdy działalność pozostałych wspólników przysporzy spółce jakiekolwiek zaległości, za wszelkie zadłużenia odpowiadają wyłącznie jednostki, które są za dany stan odpowiedzialne.