Dywidenda

Prowadząc działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej przedsiębiorca ma prawo otrzymać dywidendę.

Dywidenda jest częścią zysku netto po opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Przeznaczona jest do wypłaty dla wspólników lub akcjonariuszy spółki kapitałowej. W przypadku, gdy w spółce występuje tylko jeden wspólnik lub akcjonariusz ma on prawo do poboru całości dywidendy.

Dywidenda może zostać wypłacona w formie środków pieniężnych lub aktywów, jakie są w posiadaniu spółki. Wysokość dywidendy wylicza się na podstawie rocznego wyniku finansowego przedsiębiorstwa. O jej wysokości oraz terminie wypłacenia decyduje walne zgromadzenie (w spółkach akcyjnych) lub zgromadzenie wspólników (w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością).

Warunki wypłaty dywidendy:

  • zakończenie roku obrotowego,
  • sporządzenie sprawozdania finansowego oraz zbadanie go przez biegłego rewidenta (obowiązkowo w określonych jednostkach),
  • zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez walne zgromadzenie lub zgromadzenie wspólników,
  • podjęcie decyzji o podziale zysku i wypłacie dywidendy.