Kapitał własny

Kapitał własny wnoszony jest do przedsiębiorstwa przez jego założycieli, którzy dzięki temu nabywają prawo do uczestnictwa w podziale zysku. Kapitał własny jest źródłem finansowania działalności przedsiębiorstwa.

Wartość księgowa kapitału własnego jest równa sumie wartości:
– kapitału zakładowego,
– kapitału zapasowego,
– kapitału z aktualizacji wyceny,
– pozostałych kapitałów rezerwowych,
– niepodzielonego zysku z lat ubiegłych i zysku netto z bieżącej działalności,
– pomniejszona o sumę wartości należnych wpłat na kapitał zakładowy,
– akcji własnych,
– niepokrytej straty z lat ubiegłych,
– straty netto z bieżącej działalności i odpisów z zysku netto w ciągu roku obrotowego.

Kapitały własne mają różne nazwy:
– kapitał zakładowy – występuje w spółce z o.o., w spółce akcyjnej oraz w spółce komandytowo-akcyjnej,
– kapitał właścicieli – występuje w spółce jawnej, w spółce cywilnej oraz w spółce partnerskiej,
– suma komandytowa – występuje w spółce komandytowej,
– kapitał właściciela – występuje w jednoosobowej działalności gospodarczej,
– fundusz udziałowy – występuje w spółdzielni.
– fundusz założycielski – występuje w przedsiębiorstwach państwowych.