Kompetencje walnego zgromadzenia

Walne zgromadzenie jest najwyższym organem w spółce akcyjnej, komadytowo-akcyjnej oraz w spółdzielni. Członkowie spółdzielni mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu wyłącznie osobiście. Każdy członek ma tylko jeden głos bez względu na to ile posiada udziałów.

Do kompetencji walnego zgromadzenia należy:

– rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
– udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;
– podejmowanie postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
– podejmowanie decyzji o zbyciu lub wydzierżawieniu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części i o ustanowieniu na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
– podejmowanie decyzji o nabyciu i zbyciu nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, chyba że statut stanowi inaczej,
– emitowanie obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz warrantów subskrypcyjnych;
– nabywanie własnych akcji;
– rozstrzyganie o wykorzystaniu kapitału zapasowego oraz rezerwowego;