Krajowy Rejestr Sądowy

Krajowy Rejestr Sądowy jest rejestrem publicznym, prowadzonym przez wybrane sądy rejonowe oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. Działa od 1 stycznia 2001 roku zastępując poprzedni rejestr handlowy, do którego dostęp był ograniczony. KRS daje możliwość uzyskania informacji o każdym przedsiębiorcy, który podlega obowiązkowemu wpisowi do tego rejestru.

Krajowy Rejestr Sądowy pełni dwie funkcje – informacyjną (KRS jest bazą danych podmiotów gospodarczych) oraz legalizacyjną (wpis do rejestru pozwala na dokonywanie dalszych czynności prawnych). Prowadzony jest w systemie informatycznym przez 27 wydziałów gospodarczych KRS.

Krajowy Rejestr Sądowy składa się z trzech rejestrów:

  • rejestru przedsiębiorców,
  • rejestru stowarzyszeń, fundacji, samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, innych organizacji społecznych i publicznych,
  • rejestru dłużników niewypłacalnych.