KRS kara wspólników za brak możliwości reprezentacji spółki.

Zmiany w KRS mają charakter rewolucyjny. Jedną ze zmian jest możliwość karania wspólników spółki w razie stwierdzenia, że osoba prawna nie posiada uprawnień do reprezentowania firmy. To pierwsza tego typu próba akceptacji zachowania spółki poprzez odwołanie się do jej wspólników.

Do 15 marca wspólnicy nie odpowiadali za zobowiązania jednostki gospodarczej i nie ponosili odpowiedzialności za wypełnianie przez nią obowiązków rejestrowych. W sytuacji, kiedy podmiot nie stosował się do wezwań sądu rejestrowego, mógł on nałożyć na niego karę grzywny, a w niektórych sytuacjach mógł zastosować inne środki prawne nawet wykreślenie z rejestru.  

Od połowy marca sąd rejestrowy został wyposażony w nowe narzędzia, które pozwalają mu nałożyć grzywnę na wspólników, w związku z uchybieniem obowiązkom rejestrowym przez spółkę kapitałową.

To przełomowe rozwiązanie ma na celu eliminację z obrotu “podmiotów widmo” pozbawionych możliwości reprezentacji swoich praw. Obecnie obowiązkowe jest składanie przez spółki dodatkowego dokumentu do rejestru przedsiębiorców jakim są adresy wspólników.