Mały przedsiębiorca

Pojęciem „małego przedsiębiorcy” określamy osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub innego przedsiębiorcę działającego na mniejsza skalę.

Mały przedsiębiorca charakteryzuje się tym, że w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych 2 lat nie przekraczający równowartości w złotych 10 mln euro.

Do małych jednostek należą:
– spółki handlowe, inne osoby prawne oraz oddziały przedsiębiorców zagranicznych w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jeśli w roku obrotowym, za który sporządzają sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy nie przekroczyły co najmniej dwóch z następujących wielkości:
* suma przychodów ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy – 51 mln zł,
* suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego – 25,5 mln zł,
* wielkość średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty – 50 osób.

– osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli przychody netto tych jednostek ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły w przeliczeniu na walutę polską mniej niż 1 200 000 euro* za poprzedni rok obrotowy

Oddzielnym limitem ograniczeni są przedsiębiorcy rozliczający się zryczałtowanym podatkiem dochodowym. W ich przypadku łączne przychody za ubiegły rok podatkowy nie mogą przekroczyć 250 000 euro.

-> w stosunku do których organ zatwierdzający podjął decyzję w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego.

* Obecnie limit w podatku dochodowym wynosi 2 000 000 euro. Limit w podatku VAT pozostaje bez zmian i jest równy 1 200 000 euro.