Odpowiedzialność wspólników w spółkach

Kwestia odpowiedzialności wspólników w spółkach zależy przede wszystkim od rodzaju spółki. Wspólnicy spółek osobowych odpowiadają za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem w sposób solidarny. Wskazuje na to kodeks spółek handlowych “Każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką, z uwzględnieniem art. 31”.
Co jednak bardzo ważne, wierzyciel będzie w pierwszej kolejności zaspokojony z majątku spółki i dopiero gdy będzie ona bezskuteczna zostanie zastosowana egzekucja z prywatnych własności wspólników.

W przypadku spółek kapitałowych wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania zaciągane przez spółkę, gdyż odpowiedzialność ta leży na organach tych podmiotów tj. zarządzie i radzie nadzorczej bądź komisji rewizyjnej. Jeżeli jednak działania powzięte przez osoby zasiadające w tych strukturach wyrządziły szkodę spółce, jednak były zgodne z prawem oraz umową spółki wówczas nie ponoszą za nie odpowiedzialności.