Oświadczenie woli wspólnika

W momencie gdy wszystkie udziały spółki przysługują jedynemu wspólnikowi wówczas jego oświadczenie woli musi zostać sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Jeżeli dotyczy ono spraw, które przekraczają zakres podstawowych czynności spółki oświadczenie takie dodatkowo należy wyposażyć w podpis notarialny.

Prawo spółek jasno określa że w umowie między spółką, a jej wspólnikiem oraz w przypadku sporu pomiędzy nimi, spółkę reprezentuje rada nadzorcza bądź pełnomocnik powoływany na mocy zgromadzenia wspólników.

Czynności prawne pomiędzy wspólnikiem, a reprezentowaną przez niego spółka wymagają aktu notarialnego. O każdorazowej czynności prawnej notariusz kolejno zawiadamia sąd rejestrowy, wysyłając wypis aktu notarialnego.

Sposoby powstania jednoosobowej spółki z o.o.

1. Pierwotny – powstanie spółki przez powołanie jej przez jeden podmiot. Umowę spółki stanowi akt założycielski.
2. Wtórny – powstanie spółki poprzez przeniesienie udziałów przez kilku dotychczasowych wspólników na jednego z nich.   

 

Zobacz także: Organy spółki z o.o.