Postanowienia dodatkowe w umowie spółki akcyjnej

Wielu przedsiębiorców decyduje się za zawarcie w statucie spółki akcyjnej postanowień dodatkowych. Nie są to elementy obowiązkowe, jednak bardzo często ich uregulowanie może okazać niezmiernie pomocne.

Postanowienia dodatkowe nie mogą być jednak sprzeczne z naturą spółki akcyjnej, co oznacza że nie mogą znacznie odbiegać od zasad, które dotyczą funkcjonowania i struktury organizacyjnej danego podmiotu.

Przykładowe postanowienia dodatkowe w spółce akcyjnej:

1. Wyłączenie odpowiedzialności osobistej.
Brak obowiązku nakładania dopłat oraz udzielenia poręczenia za zobowiązania spółki.
2. Zasada ochrony kapitału zakładowego.
Dotyczy wszystkich postanowień, które nie gwarantują ochrony kapitałowi zakładowemu np. wypłata udziału akcjonariuszy bez względu na osiągnięty zysk.
3. Zasada podziału kompetencji organów spółki.
Kompetencje przydzielone poszczególnym organom nie mogą być przenoszone na inne podmioty.
4. Zasada rządu większości.
Możliwe jest przykładowo podjęcie uchwał walnego zgromadzenia wyłącznie przy jednomyślności.
5. Zasada zbywalności akcji.
Niedopuszczenie do ograniczenia rozporządzania akcjami.
6. Zasada proporcjonalności wkładów i uprawnień akcyjnych.
Niemożność przyznania szczególnych uprawnień, gwarantujących niewspółmiernie duży wpływ na funkcjonowanie spółki.
7. Zasada równego traktowania akcjonariuszy.
Treść statutu nie może przewidywać zrzeczenia się do równego traktowania akcjonariuszy.

spolka akcyjna umowa