Pożyczka dla spółki od członka zarządu

Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialności może w sposób w pełni legalny udzielić spółce pożyczki.

Każda pożyczka, której wartość przekracza 1 000 złotych wymaga zawarcia formy dokumentowej dla celów dowodowych. Niezachowanie tej formy nie jest jednak jednoznaczne z nieważnością czynności prawnej, gdyż w ewentualnym sporze dopuszcza się jako dowód zeznania świadków.

W umowie pomiędzy spółką, a członkiem zarządu spółka reprezentuje rada nadzorcza bądź pełnomocnik, którego powołuje uchwałą wspólników. Jeżeli w danej firmie nie funkcjonuje rada nadzorcza wówczas zawarcie pożyczki należy poprzedzić Zgromadzeniem Wspólników.

Zaciągnięcie zobowiązania o wartości przewyższającej dwukrotnie wysokość kapitału zakładowego wymaga uchwały wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Zobacz też: Dywidenda