Pracownik na etacie – składki

Każdy pracodawca, który zatrudnia pracownika na podstawie umowy o pracę musi liczyć się z kosztami, które będzie musiał ponieść z tego tytułu.

Obowiązkiem pracodawcy jest obliczanie i pobieranie w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od pracowników, z ich wynagrodzenia.

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Obowiązkiem pracodawcy jest zgłoszenie pracownika do ZUS oraz odprowadzanie należnych mu składek.

Podstawą wymiaru jest uzyskany przez pracownika przychód, czyli wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona. Do przychodów należą również świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika oraz wartość innych nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń.

Wysokości składek:

Na przestrzenie ostatnich lat, składki na ubezpieczenia znacznie uległy obniżeniu i na rok 2020 wynoszą:

Składki pokrywane przez pracodawcę na:
– ubezpieczenia emerytalne – 9,76% podstawy wymiaru,
– ubezpieczenia rentowe – 6,50% podstawy wymiaru,
– ubezpieczenia wypadkowe – 1,67%* podstawy wymiaru,
– Fundusz Pracy – 2,45% podstawy wymiaru,
– Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,1% podstawy wymiaru,

Składki pokrywane przez pracownika na:
– ubezpieczenia emerytalne – 9,76% podstawy wymiaru,
– ubezpieczenia rentowe – 1,50% podstawy wymiaru,
– ubezpieczenia chorobowe – 2,45% podstawy wymiaru,
– ubezpieczenia zdrowotne – 9,00% podstawy wymiaru.

*standardowa stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe obowiązująca od 1 kwietnia 2018 r.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.