Prawa korporacyjne akcjonariusza

Jak prowadzić spółkę, aby osiągnąć sukces?

***

1. Prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu
Każdy akcjonariusz ma prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Warunkiem jest, aby posiadał on akcje na swoim rachunku. Istnieje możliwość udzielenia pełnomocnictwa na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnictwo może zostać dołączone do protokołu walnego zgromadzenia.

2. Prawo głosu na walnym zgromadzeniu
To prawo przysługuje akcjonariuszowi od dnia pełnego pokrycia akcji (w zależności od zapisów statutu). Warto wspomnieć o tym, że może zaistnieć sytuacja, w której akcjonariusz będzie mógł uczestniczy w walnym zgromadzeniu, ale nie będzie miał prawa głosu. Każda akcja równa się z jednym głosem na walnym zgromadzeniu.

3. Prawo do zwoływania walnego zgromadzenia
Akcjonariusze posiadający więcej niż 5% udziałów mają możliwość zadecydowania o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i wybrania kwestii do omówienia w trakcie jego obrad.

4. Prawo do zaskarżania uchwał
Akcjonariusz ma prawo do zaskarżenia uchwały, która jest sprzeczna ze statutem lub dobrymi obyczajami. Prawo to przysługuje: akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale, a po jej powzięciu zażądał zaprotokołowania sprzeciwu, akcjonariuszowi, którego niesłusznie nie dopuszczono do udziału w Walnym Zgromadzeniu, akcjonariuszowi, który nie był obecny na Walnym Zgromadzeniu, jedynie w przypadku jego wadliwego zwołania lub też powzięcia uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad.

5. Prawo do informacji
Akcjonariusz ma prawo do uzyskania informacji na temat spółki pod warunkiem, że udzielenie informacji nie zaszkodzi spółce.