Rodzaje prokury

Prokura to specjalny rodzaj pełnomocnictwa udzielany osobie fizycznej, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego wyróżnia się:

  • prokurę samodzielną/samoistną,
  • prokurę łączną,
  • prokurę oddziałową.

Prokura samodzielna nazywana jest również prokurą samoistną. Pozwala na działanie jednej osoby w zakresie spraw wynikających z umocowania. Prokurent, który działa na zasadach prokury samodzielnej uprawniony jest do wykonywania wszystkich czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem działalności. Prokurent może działać tylko w obszarze związanym z prowadzoną przez spółkę działalnością.

Prokura łączna polega na współpracy wszystkich prokurentów, którzy zostali ustanowieni przez spółkę. Podczas powoływania prokurentów należy zastanowić się nad powołaniem większej liczby osób. W praktyce spotkać można także prokurę łączną nieprawidłową, która polega na współpracy prokurenta z inną osobą, która nie jest prokurentem.

Prokura oddziałowa dotyczy wyodrębnionej i samodzielnej części przedsiębiorstwa, która działa poza podstawowym miejscem prowadzenia działalności. Prokura w tym przypadku jest ograniczona, gdyż prokurent może wykonywać sprawy związane z funkcjonowaniem danego oddziału.