Spółka komandytowa

Spółka komandytowa to spółka podlegająca Kodeksowi Spółek Handlowych. Jest to spółka osobowa, którą charakteryzuje trwały skład osobowy oraz ogromne znaczenie cech poszczególnych wspólników.

Spółka komandytowa nie posiada osobowości prawnej, jednak została wyposażona w podmiotowość prawną w związku z czym może we własnym imieniu nabywać i zbywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać oraz być pozywaną.

Cechą charakterystyczną spółki komandytowej jest podział wspólników na komandytariuszy oraz komplementariuszy.
Komplementariusz to wspólnik aktywny, który prowadzi sprawy spółki, a także ją reprezentuje w związku z czym bierze pełną odpowiedzialność za zobowiązania zaciągane przez spółkę.
Komandytariusz to wspólnik pasywny, który nie prowadzi spraw spółki oraz jej nie reprezentuje. W związku z tym jego odpowiedzialność ogranicza się do sumy komandytowej, której wysokość ustala się na umowie spółki.
Wspólnikami spółki mogą być zarówno osoby fizyczne, prawne jak i jednostki organizacyjne ze zdolnością prawną.

Spółki komandytowe od 2021 roku zostały objęte podatek od osób prawnych ( CIT). Podatek dochodowy będzie rozliczany przez spółkę nie tak jak dotychczas tylko przez wspólników, ale również przez spółkę, co powoduje podwójne opodatkowanie spółki komandytowej.