Transakcje powiązane z udziałami w spółce z o.o.

Osoba prawna bądź fizyczna dysponująca udziałami w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością inwestuje swój kapitał w formie pieniężnej lub niepieniężnej. Kolejno środki te są wykorzystywane przez spółkę. Tak więc udział stanowi świadectwo uczestnictwa w spółce.

Wspólnicy maja prawo do dobrowolnego rozdysponowywania udziałami, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Wspólnik może także sprzedać swoje udziały. Powinno ono jednak zostać dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Zbycie udziałów nie stanowi zmiany umowy spółki.

Nabycie udziałów ewidencjonuje się w księgach rachunkowych jako “inwestycje”. Wprowadza się je w cenie nabycia lub zakupu.

Udziały w innych jednostkach ujmuje się w zależności do okresu na jaki zostały nabyte, zalicza się je do inwestycji krótko- bądź długoterminowych.