Udział w spółce z o.o.

Udział to część kapitału zakładowego, który stanowi ogół praw i obowiązków majątkowych wspólników. Suma wszystkich udziałów musi równać się kapitałowi zakładowemu. Jego minimalna wartość nominalna jest określona w umowie spółki i wynosi 50 zł. Posiadanie udziałów oznacza uczestnictwo w spółce z o.o. jako jej wspólnik, a co za tym idzie nabycie praw i obowiązków związanych z tym uczestnictwem.

Liczba i wartość posiadanych udziałów ma bezpośrednie przełożenie na prawo wspólnika do zysku, prawo głosu, ale i pierwszeństwa w nabyciu udziałów. Kodeks Spółek Handlowych dopuszcza sytuację, w której każdy ze wspólników może mieć tylko jeden udział. Tylko wtedy udziały mogą być nierównej wartości i można dokonać ich podziału.

Można jednak ustalić, że każdy ze wspólników może mieć więcej niż jeden udział. Wówczas udziały muszą być o równej wartości nominalnej. O tym jak ma być ukształtowana konstrukcja spółki w tym zakresie rozstrzyga umowa.