Udziały w spółce z o.o.

Udziały w spółce z o.o. to części kapitału zakładowego, których wysokość jest określona w umowie spółki (minimalnie 50 zł); posiadanie udziałów spółki oznacza dysponowanie prawami i obowiązkami wspólnika. Im wyższa wartość nominalna udziałów, tym większy wpływ na podejmowane decyzje ma posiadający je wspólnik.

Udziały w spółce z o.o. mogą mieć różną wartość – decyzję w tej sprawie podejmują wspólnicy. Ważne jednak jest to, że w sytuacji różnej wysokości udziałów, jeden wspólnik może posiadać tylko jeden udział. Można też postanowić, że dopuszczalne jest posiadanie więcej niż jednego udziału – jednak wtedy wszystkie części kapitału muszą mieć równą wartość. Jeżeli któremuś z udziałowców zależy na posiadaniu największego wpływu na podejmowane decyzje, powinien postarać się o posiadanie największego udziału w spółce lub o posiadanie jak największej ilości udziałów o tej samej wartości.

Udziały spółki mogą być dzielone tylko w sytuacji, gdy umowa spółki przewiduje taką możliwość. Podział udziału odbywa się przez przeniesienie części praw wspólnika na inną osobę. Oczywiście, suma wartości dwóch podzielonych udziałów musi odpowiadać wcześniejszej wartości niepodzielonego udziału.

Istnieje możliwość całkowitego zbycia udziału – jest tak w sytuacji, gdy udziały mają równą wartość. Wtedy sprzedaje się prawa do całego udziału, nie dzieląc go na mniejsze części.