Umorzenie udziałów w spółce z o.o.

Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością mogą zostać umorzone. Konsekwencją tego jest zmniejszenie udziału wspólnika w kapitale zakładowym lub całkowite wykluczenie go z niej.

Wyróżniamy trzy rodzaje umorzenia udziałów:
1. Umorzenie dobrowolne – za zgodą wspólnika.
2. Umorzenie przymusowe – bez zgody wspólnika po zaistnieniu przesłanek do umorzenia.
3. Umorzenie automatyczne – ma miejsce wyłącznie, gdy ziszczą się określone w umowie spółki wydarzenia.

Aby dokonać umorzenia konieczne jest zawarcie odpowiedniej adnotacji w umowie spółki. W przeciwnym razie umorzenie nie będzie możliwe do wykonania.

Do przeprowadzenia procedury umorzenia nie wystarczy podjęcie decyzji. W tym celu należy podjąć uchwałę na Zgromadzeniu Wspólników o obniżeniu kapitału o kwotę umorzenia. Uchwała ta musi zostać zaprotokołowana przez notariusza. Decyzję o obniżeniu kapitału należy niezwłocznie ogłosić, aby wezwać wierzycieli do ogłoszenia ewentualnego sprzeciwu.

Co ważne, umorzenie udziałów nie może obniżyć kapitału zakładowego poniżej 5 tysięcy złotych.