Wspólnicy w spółce z o.o.

Wspólnicy to bardzo istotna kwestia w prowadzeniu firmy. Dobór wspólników musi wiązać się z dużym zaufaniem. Wspólnikiem nie może zostać pierwsza lepsza osoba spotkana na ulicy, musi to być osoba odpowiedzialna, posiadająca odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Wspólnikami sp. z o.o.mogą być osoby fizyczne, a także prawne oraz jednostki organizacyjne posiadające podmiotowość prawną (ułomne osoby prawne).

Do czego mają wspólnicy prawo?
Każdy wspólnik jest traktowany tak samo, chyba że ksh lub umowa spółki stanowi inaczej. Wspólnicy mogą kontrolować sprawy spółki, czyli każdy może przeglądać księgi i dokumenty spółki, sporządzać bilans i w razie niejasnych sytuacji żądać od zarządu wyjaśnień. Oczywiście zarząd może odmówić składania wyjaśnień jeśli ma wątpliwości, że dana osoba może wykorzystać te informacje w celach zagrażającym sprawom spółki. W przypadku takiej sytuacji, wspólnik ma prawo do rozstrzygnięcia tej sprawy poprzez uchwałę wspólników. Jeśli zarząd odmówił złożenia wyjaśnień, to dany wspólnik może zgłosić to do sądu rejestrowego, aby ten udostępnił mu dokumenty. Prawo kontrolowania spółki może zostać ograniczone lub całkowicie wyłączone, jeśli zostanie ustanowiona rada nadzorcza lub komisja rewizyjna. Każdy wspólnik, bez wyjątku może uczestniczyć w zgromadzeniu wspólników. Na wymienionym zgromadzeniu, wspólnik ma prawo głosu, czyli ma wpływ na decyzje dotyczące spraw spółki. Każdy ze wspólników ma prawo do udziału w zysku.

Odpowiedzialność
Wspólnicy spółki z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania spółki! Spółka z o.o. jest osobą prawną i ponosi odpowiedzialność za zobowiązania spółki własnym majątkiem wobec osób trzecich. Jeśli ściąganie długu spółki okazałoby się bezskuteczne, to wtedy za jej zobowiązania odpowiadają solidarnie członkowie zarządu. Członek zarządu nie musi ponosić odpowiedzialności tyko wtedy, jeśli udowodni, że wniosek o upadłości został złożony we właściwym czasie. W przypadku nie zgłoszenia wniosku o upadłości udowodni, że nie nastąpiło to z jego winy. Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki trwa trzy lata od dnia zarejestrowania spółki lub podwyższenia kapitału zakładowego.