Wysokość składek ZUS w 2020 roku

Wysokość zryczałtowanych składek ZUS na ubezpieczenia społeczne uzależnione jest od prognozowanej przeciętnej wysokości miesięcznego wynagrodzenia w danym roku podatkowym. Przewiduje się, że w 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniesie aż 5227 zł brutto. Minimalną podstawą wymiaru składek ZUS na ubezpieczenie społeczne jest 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, a poszczególne składki ZUS stanowią określone stopy procentowe wyliczanej we wskazany powyżej sposób podstawy wymiaru. 

Składki na ubezpieczenia społeczne w 2020 r. przedstawiać się będą następująco:

  1. 612,19 zł na ubezpieczenie emerytalne (19,52%),
  2. 250,90 zł na ubezpieczenie rentowe (8%),
  3. 76,84 zł na ubezpieczenie chorobowe (2,45%),
  4. 52,37 zł na ubezpieczenie wypadkowe (1,67%, gdy osoba prowadząca działalność gospodarczą zgłasza do ubezpieczenia nie więcej niż 9 osób).

Do powyższych składek doliczyć należy jeszcze składkę na Fundusz Pracy w wysokości 76,84 zł (2,45%). 

Łączna wysokość składek ZUS na ubezpieczenia społeczne w 2020 r. może wynieść zatem 1069,14 zł.

Jakie prawa mają wspólnicy spółki z o.o.?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.