Zakazane kody PKD w spółce z o.o

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to popularna forma prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Zakładając działalność gospodarczą w tej formie przedsiębiorca musi dokonać wyboru kodów PKD, które odpowiadać będą profilowi prowadzonej działalności.

Nie wszystkie kody PKD mogą zostać wybrane w przypadku spółki z o.o. – poniżej przedstawiamy zakazana listę kodów PKD:
PKD 64.11.Z – Działalność banku centralnego
PKD 65.11.Z -Ubezpieczenia na życie
PKD 65.12.Z -Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
PKD 65.20.Z -Reasekuracja
PKD 65.30.Z -Fundusze emerytalne
PKD 66. 11.Z – Zarządzanie rynkami finansowymi
PKD Dział 84 – Administracja publiczna oraz polityka gospodarcza i społeczna
PKD 85 – Edukacja
PKD 92 – Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi
PKD 94.11.Z – Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
PKD 94.12.Z – Działalność organizacji profesjonalnych
PKD 97 – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników
PKD 98.10.Z -Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby
PKD 98.20.Z – Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby
PKD 99 – Organizacje i zespoły eksterytorialne