Zaniżenie wartości aportu

Aport to wkład niepieniężny wniesiony przez wspólników spółki w celu pokrycia kapitału majątkowego.

Aportem mogą być m.in.:
– prawa majątkowe;
– rzeczy;
– know-how

Ważne jest, aby wkłady niepieniężne były zbywalne z powodu konieczności przeniesienia ich na spółkę.

Wniesienie aportu do spółki musi być poprzedzone umową zawierającą dane na temat przedmiotu wkładu. Przedmiot wkładu pozostaje od chwili wniesienia do wyłącznej dyspozycji zarządu spółki.

W niektórych spółkach występuje sytuacja zaniżenia aportu, gdy wkład został przyjęty do spółki za kwotę niższą od jego rzeczywistej, realnej wartości. Skutkiem tego działania jest wyższa wartość majątku spółki od tej wyrażonej w wartości kapitału zakładowego.

Zaniżenie wartości aportu nie ma konsekwencji prawnych.