Zwyczajne zgromadzenie wspólników

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada osobowość prawną, dlatego działa przez swoje organy. Jednym z organów spółki z o.o. jest zgromadzenie wspólników. Zgromadzenie wspólników to organ uchwałodawczy, zajmujący się najważniejszymi sprawami spółki.

Zwyczajne zgromadzenie wspólników to nieodłączny element prawidłowego funkcjonowania spółki z o.o., musi być zwołane przynajmniej raz w roku. Termin zwołania ZZW szczegółowo określony jest w Kodeksie spółek handlowych. W większości spółek ostateczny termin mija 30 czerwca, gdyż musi on się odbyć do 6 miesięcy po zakończeniu roku obrotowego.

Przedmiotem obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników powinno być:

  • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  • udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
  • powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty.

Zwołanie zwyczajnego zgromadzenia wspólników ciąży na zarządzie spółki. Jeśli ZZW nie odbędzie się w określonym terminie nie ma to wpływu na ważność podjętych w nim uchwał, jednak może skutkować nałożeniem kar grzywny oraz odpowiedzialności organizacyjnej i odszkodowawczej na członkach zarządu.