Akcjonariusz – prawa majątkowe

spółka z o.o.
Akcjonariusz jest wspólnikiem spółki akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej. Posiada akcje wyemitowane przez spółkę. Kto może nim być? - osoba fizyczna - osoba prawna - jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej Ważne! Akcjonariuszem jest osoba widniejąca w księdze akcyjnej lub będąca posiadaczem akcji na okaziciela. Prawa majątkowe akcjonariuszy: 1. Pra...
Czytaj więcej

Prawa korporacyjne akcjonariusza

spółka z o.o.
Jak prowadzić spółkę, aby osiągnąć sukces? *** 1. Prawo do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Każdy akcjonariusz ma prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Warunkiem jest, aby posiadał on akcje na swoim rachunku. Istnieje możliwość udzielenia pełnomocnictwa na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnictwo może zostać dołączone do protokołu walnego zgromadzen...
Czytaj więcej