Oświadczenie woli wspólnika

W momencie gdy wszystkie udziały spółki przysługują jedynemu wspólnikowi wówczas jego oświadczenie woli musi zostać sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Jeżeli dotyczy ono spraw, które przekraczają zakres podstawowych czynności spółki oświadczenie takie dodatkowo należy wyposażyć w podpis notarialny. Prawo spółek jasno określa że w umowie między spółką, a j...
Czytaj więcej