Mały przedsiębiorca

spółka z o.o.
Pojęciem „małego przedsiębiorcy” określamy osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub innego przedsiębiorcę działającego na mniejsza skalę. Mały przedsiębiorca charakteryzuje się tym, że w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji f...
Czytaj więcej

Kompetencje walnego zgromadzenia

spółka z o.o.
Walne zgromadzenie jest najwyższym organem w spółce akcyjnej, komadytowo-akcyjnej oraz w spółdzielni. Członkowie spółdzielni mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu wyłącznie osobiście. Każdy członek ma tylko jeden głos bez względu na to ile posiada udziałów. Do kompetencji walnego zgromadzenia należy: - rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu z działalności spół...
Czytaj więcej

Statut

Jak prowadzić firmę bezpiecznie! ***** Statut to akt prawny regulujący zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania podmiotu prawa publicznego lub prywatnego. Prawo prywatne określa, że statut jest wspólnym oświadczeniem woli podmiotów tworzących osobę prawną i dotyczy tej właśnie tworzonej osoby prawnej. Statut powinny posiadać: - fundusze inwestycyjne - fundu...
Czytaj więcej

Kara za niezgłoszenie upadłości spółki

spółka z o.o.
Niezawiadomienie o upadłości spółki podlega karze. Oczywiście nie następuje to od razu po nastąpieniu bankructwa. Właściciel jest zobowiązany do zameldowania niewypłacalności do dwóch tygodni od dnia, gdy nastąpiła podstawa do jej zgłoszenia. Obowiązek ten posiada osoba prawna, która dysponuje uprawnieniami do jej reprezentowania. Konsekwencje, które można ponieść z tego tytułu...
Czytaj więcej

Jak przebiega rejestracja spółek?

spółka z o.o.
Zanim rozpocznie się prowadzenie własnego biznesu, każdego przedsiębiorcę czeka zadanie zarejestrowania firmy w jednym z rejestrów przedsiębiorców. Proces ten często jest bardzo trudny i czasochłonny, dlatego coraz częściej przedsiębiorcy decydują się na rejestrację spółek online zamiast tradycyjnie. Rejestracja spółki online i tradycyjnie jest na ogół bardzo podobna, gdyż s...
Czytaj więcej